dima
  • Hellow

    EN / Installation in public space realized for SURVIVAL 4 International Art Review, Central Railway Station, Wroclaw 2006. / Curators: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk. / Public space - a meeting place of anonymous people. What meaning do they have for us? Hellow installation is the starting point, contestation of anonymous attitude. It provokes to break out of the solitude by shaking hands with another human standing across a sterile box. It urges and gives two people an opportunity to contact, get in touch. It provokes to stop for a moment, to meet and establish communication. At the same time this is an expression of distanced attitude: contact, even if occurs, still remains sterile. / PL / Instalacja w przestrzeni publicznej zrealizowana na Przegląd Sztuki Młodej - Survival 6, Dworzec Główny PKP, Wrocław 2006. / Kuratorzy: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk. / Przestrzeń publiczna - miejsce spotkań anonimowych osób; jakie mają dla nas znaczenie? Instalacja Hellow stanowi punkt wyjścia, kontestację anonimowej postawy. Jest prowokacją do wyjścia z samotności poprzez symboliczne uściśnięcie dłoni człowieka po drugiej stronie sterylnego boksu. Daje szanse i namawia do nawiązania kontaktu pomiędzy dwiema osobami. Prowokuje do spotkania, przystanięcia na chwilę i nawiązania komunikacji. Jednocześnie jest wyrazem postawy zdystansowania człowieka wobec człowieka - kontakt, nawet jeśli zaistnieje, wciąż pozostaje sterylny.