dima
  • Housing estate

    EN / Installation in public space, Tołpa Park, Wroclaw 2011. / A park is a peculiar place in the urban tissue. As an enclave of nature in an urban, built-up area, for many residents of the city it is the only possibility of contact with Nature. As an artist, in the context of Nature, I put myself in the position of servitude, wishing to protect her, not tame. I would like to give back to nature what man took from her. Through the use of re-usable paper "return wood to the forest" (the park) and give it back to the animals. (Inhabitant of the city will be able to enjoy the observation.) I replace the roles, I change to the weaver, who builds bird houses from human waste (old newspapers and toilet paper rolls) in the park (which by definition is an artificial place that we have created for themselves). / PL / Instalacja  w przestrzeni publicznej, Park Tołpy, Wrocław 2011. / Park jest osobliwym miejscem w tkance miejskiej. Jako enklawa przyrody w zabudowanym, miejskim terenie dla wielu mieszkańców miasta jest jedyną możliwością kontaktu z naturą. Jako artysta, w kontekście natury, stawiam siebie w pozycji służebnej, chcąc ją chronić, nie oswajać . Chciałbym zwrócić naturze to co człowiek zabrał. Dzięki zastosowaniu papieru do ponownego użycia "zwrócić drewno do lasu (parku)" i oddać zwierzętom ponownie we władanie. (Mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z samej obserwacji.) Zamieniam role, zmieniam się w tkacza (ptaka-wikłacza), który z ludzkich odpadów (starych gazet i rolek po papierze toaletowym) wikła domki dla ptaków (w parku - które ze swojej definicji jest miejscem sztucznym, nienaturalnym - które stworzyliśmy sami dla siebie).