dima
  • Use-full – Use-less

    EN / Site specific project realized on Szałfenster exhibition in CUG, Gliwice 2013 / Curator: Aleksandra Grabara / Usability of a man, of his actions, functions, disciplines his life. At the same time in a world that is "objectifed", mechanized and full of tools, man becomes a bit of unemployed, without function, because everything is done in a mediated manner. For a moment we will try to reverse these roles - we will make a man directly usable as "objects / subjects", let’s give a man a specific function. As part of the performance - we'll play in designing non-objects / non-subjects. The recipients themselves will be object / subject. Do we understand better the importance of the function of objects through direct experience? Or may we experience the need of direct participation in the simplest of activities, in which we usually use objects, things, tools? / PL / Projekt site-specific przygotowany na wystawę Szałfenster w CUG, Gliwice 2013 / Kurator: Aleksandra Grabara / Użyteczność człowieka, jego działań, funkcji dyscyplinuje jego życie, a jednocześnie w świecie“zobiektywizowanym”, zmechanizowanym i pełnym narzędzi, staje się on trochę bezrobotny, bezfunkcyjny, bo wszystko robi w sposób zapośredniczony. Odwróćmy na moment te role - uczyńmy go bezpośrednio użytecznym “przedmiotem / podmiotem”, nadajmy mu konkretną funkcję. W ramach performance - pobawimy się w projektowanie bezobiektowe / bezprzedmiotowe. Obiektem - przedmiotem / podmiotem - staną się sami odbiorcy. Czy dzięki bezpośredniemu doświadczeniu funkcji lepiej pojmiemy znaczenie przedmiotów? A może doświadczymy potrzeby bezpośredniego uczestnictwa w najprostszych czynnościach, które przeważnie wykonują za nas obiekty, przedmioty, narzędzia?